Voorbereiding basisschool: de voorschoolse educatie

kinderdagverblijf-VVE-HHet voor en vroegschoolse educatieprogramma Piramide werd voorheen alleen toegepast in het peuterspeelzaalwerk en op de basisscholen. Sinds 2009 is deze methode ook aangepast voor het gebruik in kinderdagverblijven.

Waarom hebben wij gekozen voor het programma Piramide?

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling.

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling.

TIKO is hierin een voorloper; in september 2009 zijn wij van start gegaan met het trainen van al onze medewerkers en in maart 2011 zijn ze gecertificeerd. Vanaf dat moment is Piramide en ook tutoring een vast onderdeel van ons programma. In Achtkarspelen is gekozen voor het VVE programma Piramide. Door de invoer van Piramide op haar kinderdagverblijven sluit TIKO aan bij de gemeentelijke ontwikkelingen. Wij hebben gekozen voor scholing en begeleiding van alle medewerkers en daarnaast zijn er op elke locatie tutoren opgeleid, zodat op alle kindercentra vaste tutoren werken die de kinderen goed kennen. De kinderen op onze kinderdagverblijven krijgen hiermee dezelfde voorbereiding op de basisschool als kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan.

Zo werken we ook met peuterplus groepen, waarbij de kinderen in de peuterleeftijd een aantal uren per dag samen aan Piramideactiviteiten deelnemen.

Wat is vroegschoolse educatie?

VVE (voor en vroegschoolse educatie) is bij de meeste ouders inmiddels wel bekend, maar een kleine uitleg is misschien wel aardig. Het doel van VVE is: alle kinderen een goede startpositie in het onderwijs en een goede, passende schoolloopbaan bieden. Piramide is een educatieve methode waarbij de speelleeromgeving erg belangrijk is. De methode kenmerkt zich door een rijk aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.

Deze ontwikkelingsgebieden zijn :

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Taalontwikkeling
  • Denkontwikkeling
  • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

De speelleeromgeving wordt steeds aangepast aan een projectthema. Spel is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Via spel verwerken kinderen hun emoties en wordt de creativiteit gestimuleerd. Door te spelen leren kinderen! Bij spel ligt het initiatief bij de kinderen, de leidster observeert en ondersteunt waar nodig door mee te spelen, het spel te verrijken of kinderen te leren spelen.

VVE-slinger

Wij werken met projectthema’s

Een project is het uitgebreid onderzoeken van een thema dat past bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens een project wordt samen met de kinderen een thema onderzocht, eerst van dichtbij en daarna met steeds meer afstand. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij, in samenhang, aan de orde.

Tutoring

Bij TIKO hebben 7 groepsleidsters een extra opleiding gevolgd om als tutor te kunnen worden ingezet. Tutoring houdt in: extra begeleiding geven aan kinderen die dit nodig hebben en is in eerste instantie preventief. Door kinderen voor te bereiden op een nieuw thema is een aantal begrippen bij deze kinderen al bekend. De tutoring is gekoppeld aan de projecten.

Wat merkt u als ouder?

U ontvangt voor aanvang van ieder nieuw projectthema een nieuwsbrief, zodat u ook thuis met uw kind over het thema kunt praten, inspelen op wat het kind meemaakt op het kinderdagverblijf. Op de groepen werken we met dagritmekaarten, er hangt een lijn met afbeeldingen van de activiteiten gedurende de dag. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur, kinderen weten wat wanneer gaat gebeuren. Aan de inrichting van de locatie kunt u ook zien met welk thema we die weken werken.

Wat merkt uw kind?

De kinderen hebben plezier in een rijk ingerichte speelleeromgeving. Er worden veel interessante activiteiten aangeboden op de groepen. Soms is er extra aandacht van de tutor. Maar de nadruk ligt vooral op lekker spelen en afwisselende activiteiten.

Ervaringen op de kinderdagverblijven met Piramide

Groepsleiding van Harkelein

“We merken dat de kinderen enthousiast reageren op het werken met thema’s, ze worden op een andere manier uitgedaagd om over dingen na te denken en komen zo op een leuke en speelse manier in aanraking met nieuwe begrippen. Het was in het begin even wennen om gestructureerd (vanuit een boek) met activiteiten bezig te zijn. Voorheen bedachten we zelf de activiteiten, dit vraagt wel om een andere benadering. Aan de andere kant is het ook makkelijk om het boek er bij te pakken en een bepaald thema uit te diepen voor en met de kinderen. Wat ook een bijkomend voordeel is; het spaart tijd en is al beproefd, dus goed!

Voor ons als leidsters is het ook leuk en motiverend om te zien dat kinderen geprikkeld worden om hun horizon te verbreden. Hun spontane reacties maken dat we zicht krijgen op wat kinderen meekrijgen of inmiddels al hebben geleerd!”

Groepsleiding van De Kindertuin

“Bij het werken met Piramide krijgen we hulp van handige en interessante projectboeken. Een thema duurt meestal 3 a 4 weken. En elke week komt een andere fase van het thema aan bod en gaan we ook steeds dieper in op bepaalde onderwerpen, er zit een duidelijke opbouw in. We zijn enthousiast over deze manier van werken. En merken dat de kinderen dit ook zeker zijn! Zij zijn erg nieuwsgierig en leergierig. Een van de thema’s had als onderwerp “Kleur en Vorm”. De kleuren waren al aardig bekend bij een aantal kinderen, maar vormen? Ovaal, rechthoekig? Dat was voor sommige kinderen echt nieuw! En kleuren bij kleuren leggen en hierover nieuwe liedjes leren. De ouders krijgen voor aanvang van een nieuw thema allemaal een nieuwsbrief mee waarin staat wat we gaan doen en wat ze misschien thuis ook zouden kunnen oefenen.

Wat ons betreft is het werken met Piramide een groot succes!”

Groepsleiding van Bommelstein

“De thema’s worden op speelse wijze aangeboden d.m.v. afwisselende activiteiten, liedjes en bijv. beweging en voelspelletjes.

Elk thema wordt in ongeveer 3 weken uitgevoerd. Elke week worden de aspecten van het thema meer uitgediept en zo leren de kinderen de basisbegrippen die bij het thema horen, worden waar mogelijk extra begrippen toegepast of wordt wat extra hulp geboden.

Het thema lente was bijvoorbeeld heel geslaagd; we hebben liedjes gezongen over lammetjes, spelletjes gedaan rondom het thema, geknutseld, tuinkers gezaaid, en natuurlijk veel buiten gespeeld en de natuur om ons heen besproken en bekeken.

Kinderen leren vooral door nieuwe ervaringen op te doen.

Tijdens de thema- activiteiten worden niet alleen nieuwe begrippen eigen gemaakt, al spelende komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Kinderen hebben hierdoor al een voorsprong als zij doorstromen naar het basisonderwijs. We doen dit op speelse wijze.

Het plezier in spelen staat bij ons, juist nu we met Piramide werken, nog steeds voorop!”

Button-contactButton-informatieButton-aanmelden